కంప్యూటర్లో తెలుగువారి ఆటలు

ఇరుసు వికీ నుండి
Mdileep (చర్చ | రచనలు) చేసిన 09:06, 15 ఫిబ్రవరి 2018 నాటి కూర్పు
(తేడాలు) ← పాత కూర్పు | ప్రస్తుత కూర్పు (తేడాలు) | తరువాతి కూర్పు → (తేడాలు)
Jump to navigation Jump to search

తెలుగువారి ఆటలు కంప్యూటర్ లేదా స్మార్టుఫోన్లలో కూడా ఆడుకోడానికి అందుబాటులో ఉండాలి. ఈ క్రింది ఆటలను, కంప్యూటర్లోనికి తీసుకురావచ్చు: