మన పేరు, సంతకం తెలుగులోనే

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగులో మన పేరు.. తెలుగులో మన సంతకం.. భారతీయుడు సినిమాలో లాగా..