తెలుగు టైపింగు నేర్చుకోడానికి ఆట

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు ఇన్‌స్క్రిప్ట్ లేయవుటుని నేర్చుకోడానికి పలు రకాల ఆటలు ఉండాలి.

కంప్యూటర్/మొబైల్ అప్లికేషన్లు