తెలుగులో సెర్వర్ వైపు పీడీఎఫ్ లేదా బొమ్మ తయారీ

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పీడీఎఫ్/బొమ్మ రూపకల్పనకు తెలుగు యూనికోడ్ వినియోగించేప్పుడు ఫోటోషాప్ లాంటివి వాడలేము. గింప్ ఉన్నప్పటికీ అది మన సొంత గణినిలో వాడగలమే కానీ, సెర్వర్ లో చెయ్యలేము. తెలుగులో మనకు కావాల్సిన ఖతిలో పీడీఎఫ్/బొమ్మలను రూపొందించడమే ఈ ఆలోచన.