ట్విట్టర్ అనువాద సేవ

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గూగుల్ ఏపిఐ వాడి లేదా ఒక ఖాతా ద్వారా కోరబడిన ఆంగ్ల లిపిలో ఉన్న తెలుగు ట్వీట్లుగానీ, ఆంగ్ల ట్వీట్లుగానీ తెలుగులో తెలుగు లిపిలో జవాబుగా పంపించాలి.