ఉద్యోగాల్లో తెలుగుకు ప్రాధాన్యత

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో తెలుగుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకువద్దాం. ప్రభుత్వేతర ఉద్యోగాల్లో కూడా ఇదే అనుసరించేలా మిత్రుల ద్వారా, భాషాభిమానుల ద్వారా, భావసారూప్యత గల వారి ద్వారా ఒక కొత్త ఒరవడిని తీసుకువద్దాం.