మన పేరు, సంతకం తెలుగులోనే

ఇరుసు వికీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

తెలుగులో మన పేరు.. తెలుగులో మన సంతకం.. భారతీయుడు సినిమాలో లాగా..