కంప్యూటర్లో తెలుగువారి ఆటలు

ఇరుసు వికీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

తెలుగువారి ఆటలు కంప్యూటర్ లేదా స్మార్టుఫోన్లలో కూడా ఆడుకోడానికి అందుబాటులో ఉండాలి. ఈ క్రింది ఆటలను, కంప్యూటర్లోనికి తీసుకురావచ్చు: